CURRICULUM   VITAE    (CV)

FULLT NAVN:                                     Helge Thorheim

ADRESSE:                                            Skjersundvegen 79C, 4250 Kopervik

TELEFON:                                           +47-909 94 549

FØDSELSDATO:                                  23.Juni 1948

FØDESTED:                                          Nore i Numedal

NASJONALITET:                                 Norsk

SIVILSTAND:                                       Gift , to voksne barn

NÅVÆRENDE STILLING:                  Pensjonist / Selvst. næringsdrivende

FORMELL UTDANNELSE:               1969-72  Gøteborgs Polytekniska skola – Bygningsingeniør

                                                                1972-75  University of Surrey, England – Sivilingeniør Bygg/Anlegg

                                                                1992 BI-Haugesund (delstud. økonomistyring)

                                                                1996 Forsvarets Høgskole

                                                                1999 BI-Stavanger, Prosjektledelse GP23

                                                        +           mange kurs av ulike slag

 

FORENINGSTILKNYTNING      : Tekna

 

 ARBEIDSPRAKSIS

1975 – 1980 KRAFTFORSYNINGENS SIVILFORSVARSNEMNDS SEKRETARIAT, OSLO – AVDELINGSINGENIØR

 • Flomberegning for norske vassdrag ved tenkte dambrudd som et ledd i konsesjonsbehandling av nye vannkraftprosjekter.
 • Utarbeidelse av tekniske retningslinjer for beredskapstiltak for dammer og kraftstasjoner.
 • Utarbeidelse av retningslinjer for dambruddsvarslingsanlegg, som en del av beredskapstiltak ved damanlegg.
 • Koordinator for forskningsprosjekter vedr. våpenvirkning på dammer samt trykkforplantningsforsøk i vannfyllte tunneler. Dette i nært samarbeid med Forsvarets Bygningstjeneste.
 • Oppfølging i felten for å kontrollere utførelse av gitte pålegg (spesielt vedr. fyllingsdammer)

 

 1980 – 1982 INGENIØR CHR. F. GRØNER A/S , OSLO –  SIVILINGENIØR VANNKRAFT

Vest-Agder Kraftselskap. Prosjektering og kostnadsberegning av inntaksdam for Smeland kraftstasjon (betong gravitasjonsdam).

 • Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen. Hydrologisk-økonomiske beregninger av tilsig og avløp fra Blåsjø-magasinet under byggefasen av øvre del av Ulla-Førre anleggene.
 • Årdal og Sunndal Verk A.S. Hydrologiske og hydrauliske beregninger for Bergsvannområdet i Høyanger.
 • Midt-Gudbrandsdal El-verk. Prosjektering av Vinkelfallet dam (dubbeltkrummet hvelvdam i betong).
 • Nord-Trøndelag El-verk. Forprosjektering og kostnadsberegning av to større damprosjekter (fyllingsdam og betongdam).
 • NVE, Statskraftverkene. Hydrauliske kapasitetsberegninger for tunnelarrangementet ved Alta Kraftanlegg, samt lukearrangement i damkonstruksjon m.m.

 

 1982 – 1984 STOLTZ-RØTHING A.S., HAUGESUND – SIVILINGENIØR

 • Prosjektering av diverse betongkonstruksjoner, som større lagerbygg, industribygg.
 • Prosjektering og bygging av utvidet forsyningsbase (inkl. kaianlegg) for Stolt Nielsen Seaway.
 • Anleggsleder for ny fiskerikai for Karmøy Kommune i Åkrehamn.
 • Prosjektering og bygging av nye kaianlegg for Grewstad Pipework A.S.
 • Anleggsleder for utskipningskai, inntaksarrangement og utslippsarrangement ved kjølevannstunnelene for Kårstø-anlegget. (Arbeidet ble utført i arbeidsfellesskap mellom Stoltz-Røthing A/S, Veidekke og Astrup & Aubert).
 • Utført en rekke forskjellige dykkerinspeksjoner av stål- og betongkonstruksjoner.

1984 – 1986 KYSTVERKET 2.DISTRIKT, HAUGESUND – TEKNISK SJEF

 • Ansvar for planlegging, prosjektering og bygging av havneanlegg innen Kystverkets 2.distrikt, (Åna-Sira til og med Stadt)
 • Ansvar for planlegging, prosjektering og bygging av Knarholmen fiskerihavn, Bokn kommune (molo, undervannssprengning, mudring, kaianlegg).
 • Ansvar for planlegging, prosjektering og bygging av utvidelsen av Iglandsvik fiskerihavn (molo, undervannssprengning, mudring).
 • Ansvar for planlegging og prosjektering av Golten fiskerihavn (molo og kaianlegg).
 • Gjenoppbygging/ombygging av Fedje moloanlegg og rep. moloanlegg ved Ferkingstad (Karmøy)
 • Ansvar for planlegging og prosjektering av Negardsvik fiskerihavn (molo, undervannssprengning og kaianlegg).
 • Ansvar for vedlikehold av fyrstasjoner.
 • Teknisk bistand til fylker, kommuner og fiskeriorganisasjoner i havnespørsmål.
 • Medlem av arbeidsgruppe for vurdering av innseilings- og havneforhold Sture og Mongstad (Kystverket, Bergen Havnevesen, Statoil, Hydro).

 

1986 – 1987 – LECO DIVE A.S., HAUGESUND – ADMINISTRERENDE DIREKTØR

 • Utvikling av selskapet nasjonalt og internasjonalt (bl.a. opprettelse av kontor i Brasil).
 • Kontraktsinngåelse om undervanns vedlikeholdsarbeide på rigger og skip for bl.a.:
  • Wilh. Wilhelmsen Ltd.
  • Gøtaverken Arendal, Sverige
  • Safe Offshore, Sverige
  • YEPCO, Dallas, USA
  • Papachristidis, London
 • Damreparasjonsarbeider  for Karmøy kommune
 • Undervannsinspeksjoner både nær og fjern m/rapportering til klasseselskaper.

1987 – 1993 KARMØY KOMMUNE, TEKNISK ETAT  – DRIFTSSJEF

Leder av driftsavdelingen (Ca.60 fast ansatte  samt ca. 30 sesongansatte). Stillingen   innebærer  bl.a. ansvar for:

 • Drift og vedlikehold av vannverket med tilhørende trykkforsterkningsstasjoner (19 stk) samt høydebasseng (6 stk).
 • Drift og vedlikehold av avløpsnettet med renseanlegg (5 stk) og tilhørende pumpestasjoner (58 stk).
 • Drift av renovasjonsvesenet (ca. 12.000 abonnenter).
 • Vedlikehold av kommunale veier ( 285 km).
 • Drift av park- og idrettsanlegg.
 • Anleggsdriften i entreprise og egenregi.
 • Diverse utviklingsprosjekter, bl.a. stabilisering av vann med marmor/CO2, utvikling av nytt  renseanlegg for avløpsvann m.m.

1993 – 1996 HAREID KOMMUNE – RÅDMANN

 • Faglig og administrativt ansvar for den samlede kommunale forvaltningen, hvilket bl.a. innebærer overordnet personalansvar for ca. 450 ansatte medarbeidere.
 • Organisasjonsutvikling med tilpassing av den politiske og administrative organisasjonen til den nye kommuneloven.
 • Ansvar for utarbeidelse av økonomiplan/budsjett samt regnskapsoppfølging med resultat-rapportering ved fremleggelse av årsmelding til formannskap/kommunestyre.
 • Ansvar for at alle saker som skal til politisk behandling er forsvarlig utredet, samt ansvar for å  påse at politiske vedtak blir iverksatt.
 • Initiering og oppfølging av næringsutviklingsprosjekter.

          

1996 –  2001    FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE, REGION SØR- OG VESTLANDET – REGIONDIREKTØR (permisjon fra 1999 – 2001)

 Overordnet ansvar for all eiendom- bygg og anleggsvirksomhet i Forsvaret innenfor Region Sør- og Vestlandet (FBTSV) sitt ansvarsområde (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane, hvilket innebærer bl.a.:

 • Lederansvar for alle ansatte innenfor regionens virkeområde, og derigjennom organisasjonsmessige tilpasninger til de til enhver tid gjeldende rammevilkår.
 • Forvaltning av all eiendomsportefølje på vegne av Forsvarsdepartementet som eier. (Forsvarets bygningstjeneste utøver eieransvaret for ca 6 mill. m2 bygningsareal på vegne av Forsvarsdepartementet på landsbasis).
 • Utførelse av alle bygge- og anleggsprosjekter for alle forsvarsgrener og fellesinstitusjoner i Forsvaret, både nasjonalfinansierte og NATO-finansierte.
 • Utøvelse av Forsvarets fagmyndighet innen bygg-og anleggsområdet, hvilket innebærer rådgivning til alle ledd i Forsvaret samt gjennomføring etablissementinspeksjoner og

1999 –  2002   HAUGESUND KOMMUNALE EIENDOMSBEDRIFT KF –
                          DAGLIG LEDER

Oppbygging og idriftsetting av egen eiendomsforvaltningsbedrift  (Kommunalt Foretak) for Haugesund kommune

Bedriftens vedtektsfestede formål er som følger:

 • Ivaretakelse av kommunens eierinteresser i den samlede eiendomsmasse med unntak av eiendom som er knyttet til tekniske infrastrukturanlegg (vei, vann, avløp), eiendommer som inngår i kommunens aksjeselskaper og kirkens eiendommer.
 • Effektiv og langsiktig utnyttelse av den kapital som er nedlagt i kommunens eiendommer.
 • Gjennom kjøp og salg av eiendommer samt innleie av eiendommer sørge for at Haugesund kommune til enhver tid har den bygningsmasse som trengs for å bidra til at brukerne av eiendommene kan utøve en tilfredsstillende service og tjenesteyting overfor sine kunder.
 • Byggherre for kommunens samlede byggevirksomhet med de unntak som nevnt i punkt 1.
 • Utbygging av bolig- og næringsarealer i samsvar med kommuneplan og andre planer.
 • Kjøp og salg av boligtomter og næringstomter i henhold til retningslinjer fra bystyret.
 • Drift og vedlikehold av eiendommene i samsvar med husleiekontrakter som inngås med brukerne.

 Haugesund kommunale Eiendomsbedrift KF hadde ca 200 ansatte.

 

2002 – 2004    HAUGESUND  SANITETSFORENINGS REVMATISMESYKEHUS AS – DIREKTØR

Stillingen skal ivareta det overordnede ansvar for drift av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover/forskrifter for denne type virksomhet, samt de instrukser som er fastlagt av styret for HSR AS.

Bedriftens vedtektsfestede formål er som følger:

 • Drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende formålsparagraf for Norske Kvinners Sanitetsforening.
 • Drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og øvrige offentlige regelverk for drift av sykehus.
 • Sørge for at sykehusets pasienter møter faglig virksomhet og omsorg av høy og tidsmessig kvalitet, og bli sett i et helhetlig perspektiv.
 • Utføre spesialisthelsetjeneste innen revmatologi inkl. poliklinikk.
 • Utføre spesialisthelsetjeneste innen revmakirurgi inkl. poliklinikk.
 • Utføre spesialisthelsetjeneste innen hud- og veneriske sykdommer .
 • Drive utdanning av helsepersonell.
 • Forskning
 • Drive utvikling av medisinsk praksis, pleie, kompetanseheving og rehabilitering.
 • Drive opplæring av pasienter og pårørende.
 • Utvikle og sikre samhandling med kommunehelsetjenesten.
 • Samarbeid og koordinering sammen med andre helseinstitusjoner.
 • Besørge forsvarlig drift og vedlikehold av bygninger, inventar og eiendom for øvrig.

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS hadde ca 130 ansatte.

  

2004 –  2008   VINDAFJORD KOMMUNE
PROSJEKTLEDER SAMMENSLÅING ØLEN-VINDAFJORD / RÅDMANN

Stillingen var i perioden 2004 og 2005 å ivareta rollen som prosjektleder for å lede prosessen med å slå sammen kommunene Ølen og Vindafjord i Rogaland. Sammenslåingsprosessen ble gjennomført  pr 1.1.2006, hvoretter stillingen gikk over til å ivareta funksjonen som rådmann i den nye Vindafjord kommune.

Stillingen som rådmann innebærer bl.a.:

 • Faglig og administrativt ansvar for den samlede kommunale organisasjonen, hvilket bl.a. medfører overordnet personalansvar for ca. 800 ansatte medarbeidere.
 • Organisasjonsutvikling med tilpassing av den politiske og administrative organisasjonen til skiftende rammeforutsetninger.
 • Ansvar for utarbeidelse av økonomiplan/budsjett samt regnskapsoppfølging med resultat-rapportering ved fremleggelse av årsmelding til formannskap/kommunestyre.
 • Ansvar for at alle saker som skal til politisk behandling er forsvarlig utredet, samt ansvar for å  påse at politiske vedtak blir iverksatt.
 • Initiering og oppfølging av næringsutviklingsprosjekter.

 

 2008 –  2010    KARMØY KOMMUNE – SAMFUNNSPLANLEGER / SJEFSARKITEKT 

 • Ansvar for kommuneplanen og kommuneplanlegging (samfunnsplanlegging) i Karmøy kommune
 • Karmøy kommune sin representant i Haugalandspakken
 • Karmøy kommune sin representant i T-forbindelsen
 • Prosjektleder for byutviklingsprosjekt for byene Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn

2010 –  2012   KARMØY KOMMUNE – VAR-SJEF (vann-avløp-renovasjon)

Daglig Leder av VAR-avdelingen i Karmøy kommune som innebærer:

 • Produksjon og distribusjon av drikkevann til hele befolkningen i Karmøy (39.000 innbyggere)
 • Drift av avløpsnettet med tilhørende pumpestasjoner og renseanlegg
 • Innsamling og videre håndtering av husholdningsavfall (16.000 abonnenter)
 • Håndtering av næringsavfall og kildesortert avfall.

2011 –  2013   KARMØY KOMMUNE – VARAORDFØRER   + Seniorrådgiver Karmøy kommune, teknisk etat

 Fra 02.04.2012 VTA (Vassdragsteknisk Ansvarlig) for Karmøy kommune

  

2013 –  2017   STORTINGET – STORTINGSREPRESENTANT FOR ROGALAND FrP

            – Medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
              Fraksjonsleder og 2.nestleder

 

2018 –            Pensjonist / Selvstendig næringsdrivende

 

 

  PERSONLIGE TILLITSVERV

 • Formann Haugesund avdeling av Norske Sivilingeniører Forening (NIF) 1985
 • Styreformann Leco Contracting A/S 1986/87
 • Styremedlem Betongarmering A/S 1987/88
 • Formann Nord-Rogaland gruppe av kommunalt ansatte sivilingeniører 1988-1991
 • Styremedlem Vannteknisk Forening Rogaland 1989 – 1992
 • Medlem av styringsgruppe for korrosjonsforskning i forbindelse med vannforsyning (NTNF/NORVAR-prosjekt).
 • Styremedlem i hovedstyret i NORVAR (Norske vann- og avløpsverkers forening) 1992 – 1996
 • Medlem av valgstyret til NORVAR`s vanngruppe  1992 – 1994
 • Formann i valgstyret til NORVAR`s vanngruppe  1995
 • Medlem av programstyret – Drikkevannsforskning mot år 2000    (Oppnevnt av Norges Forskningsråd for perioden  01.04.95 – 31.12.99)
 • Medlem av SINTEF  NHL´s RÅD for perioden 1995 – 1996
 • Medlem av programstyret for prosjektet ”Eiendomsutvikling 2000” i Forsvarets bygningstjeneste
 • Sekretær for Haugaland gruppe av Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) 2001 –
 • Styremedlem Kopervik Korforening 1999 – 2001
 • Formann  Kopervik Korforening 2001 – 2004
 • Styreformann Thorheim Invest DA 2004 –
 • Varamedlem for styret for Landbrukets Hus AS, Ølen  2005 –
 • Leder for Rådmannsgruppen på Haugalandet (10 rådmenn) , vårterminen 2007
 • Medlem av styret for Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM)  2007 –
 • Vararepresentant til styret for Haugalandspakken AS (Bomselskap)  2007 -11)
 • Medlem av Administrativ Koordineringsgruppe for Haugalandspakken (repr. Karmøy kommune)
 • Styremedlem Karmøy FrP 2009 – 2010
 • Styreformann Nordvegen Marine AS 2009 –
 • President Kopervik Rotary 2010 – 2011
 • Gruppeleder Karmøy FrP 2011 –  2015
 • Varaordfører Karmøy kommune 2011-2015
 • Leder Utvalg for Samfunnsplanlegging, Karmøy kommune 2011-2015
 • Medlem av styringsgruppen for Haugalandspakken
 • Medlem av representantskapet i Haugaland kraft AS
 • Medlem av styret for Karmsund Havn IKS
 • Medlem (nestleder) av styret i ASKI AS (attføringsbedrift) fra 2011
 • Medlem (nestleder) av styret i ASKI Detaljhandel AS fra 2011
 • Leder av Styringsgruppen for utredning av felles brannvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland
 • Stortingsrepresentant for Rogaland
  • Vararepresentant til Landsstyret i FrP
  • Fraksjonsleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • 2.nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Vararepresentant til Stortingets fullmaktskomite 2017
 • Styreleder for Karmøy vannverk (industrivannverket)
 • Styreleder for styret i ASKI AS (attføringsbedrift) fra mars 2018
 • Styreleder for styret i ASKI Detaljhandel AS  fra mars 2018

SERTIFIKATER / GODKJENNING

 • Førerkort , klasse AM, A1, A2, A, B, C1, BE, C1E, CE, D1E, DE, S, T
 • Dykkersertifikat Klasse 1
 • Godkjenning som entreprenør i klassene A, B, C1, D0, D1 (tidligere godkjenning)
 • Flysertifikat
 • Godkjenning fra NVE som VTA (Vassdragsteknisk Ansvarlig) etter Damsikkerhetsforskriften