Vår politikk 2023 – 2027
Vårt program tar utgangspunkt i Karmøy kommunes visjon «Kommunen som vil du skal lykkes». Karmøy skal være en åpen JA-kommune hvor det skal være enkelt for alle å ta kontakt og få stilt sine spørsmål eller å få tatt opp sine saker. Denne Ja-kulturen skal gjennomsyre hele organisasjonen og alle ledd fra rådhuset og til det ytterste
tjenestested over hele kommunen.

For Karmøylista sine folkevalgte står ombudsrollen sentralt i styringen av vår kommune. Oppgavene skal søkes løst på en enkel, hurtig og likeverdig måte for alle. Sakene skal selvsagt behandles profesjonelt og løses innen rammen av de lover og det regelverk som gjelder for de ulike saksområdene.

For Karmøylista er det viktig å ta ansvar og være tett på saker som er til behandling og viktige saker som trenger rask avklaring. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Karmøylista vil ha en full gjennomgang av arbeidsdelingen mellom administrasjonen og folkevalgt nivå (delegasjonsreglementet m.v.) for på den måten å sikre at vi får en styrket folkevalgt styring av utviklingen i vår kommune.

OMBUDSROLLEN

Kjernen i ombudsrollen dreier seg om hvordan man ivaretar innbyggernes synspunkter og interesser.
Ombudsrollen har også et viktig innslag av tilrettelegging for innbyggernes egne handlinger, der utveksling av
informasjon er sentralt.

Et godt eksempel på toveis kommunikasjon mellom kommunen som tjenesteyter og innbyggerne er bruk av brukerundersøkelser som gir et bilde av hvordan innbyggerne og brukerorganisasjoner opplever kommunens tjenester, og det forutsettes at resultatene i etterkant benyttes i styrings- og rapporteringsverktøyet som kommunen har.

 

Vi legger følgende i ombudsrollen:

 • Å være innbyggernes ombud/tillitsvalgt er vår mest grunnleggende oppgave som folkevalgt
 • Å ha stor respekt for det enkelte menneske, og vil derfor søke å bistå det enkelte menneske når vedkommende trenger bistand, og vil eventuelt veilede vedkommende frem til et positivt resultat
 • Å sette dagsorden – ta initiativ
 • Brukerdialog – overfor brukere av kommunale tjenester og de tjenesteytende enhetene i kommunen
 • Brukerundersøkelser – som innspill til kunnskap om innbyggere / brukere av tjenester
 • Våre representanter har mange års erfaring med å bistå innbyggere i saker som opptar den enkelte
 • Vi tar ombudsrollen på største alvor

 

 

NÆRINGSLIV

Et godt fungerende næringsliv er en forutsetning for at det blir etablert arbeidsplasser i kommunen der innbyggerne kan søke arbeid for å forsørge seg og sine. Vi vil i fremtiden bruke mer av arbeidskraften i befolkningen for å skape nye arbeidsplasser som kan gi sysselsetting til våre innbyggere. Arbeidskraften er vår viktigste ressurs, både for den enkelte og for samfunnet. Vår evne til å skape verdier og utvikle velferdssamfunnet vil avgjøres av hvordan den totale arbeidskraften vår er sammensatt, hvor stor den er og hvilken kvalitet den har.

Det er avgjørende at de overordnede arbeids- og velferdspolitiske virkemidlene innrettes på en slik måte at arbeid alltid skal lønne seg, og slik at den enkelte får utnyttet sin reelle arbeidsevne til gavn for seg selv og for samfunnet.

Økt tilgang på arbeidskraft kan bl.a. sikres gjennom flere funksjonshemmede i arbeid og heltid fremfor deltid samt lavere sykefravær. Vi vil også legger til rette for at mennesker som har flyttet ut av kommunen for å skaffe seg utdannelse, skal få anledning til å bosette seg i kommunen der de selv ønsker, når de velger å flytte hjem etter endte studier.

Mange mennesker i yrkesaktiv alder står dessverre utenfor arbeidslivet, og arbeidsmarkedstiltakene er blant de viktigste virkemidlene det arbeidsrettede velferdsapparatet har. Attførings- og vekstbedrifter som ASKI AS, Solstein, ABR og tilsvarende, er sentrale aktører for å lykkes med å inkludere flere med nedsatt arbeidsevne.

 

Karmøylista vil:

 • Ha en «JA»-holdning til tiltak som næringslivsaktører ønsker å sette i gang med. Dette i tråd med kommunens visjon «Kommunen som vil du skal lykkes»
 • Være en god samarbeidspartner for næringslivet gjennom god dialog
 • Ha forutsigbarhet i samhandling overfor næringslivet, da dette er en av forutsetningene for et stabilt næringsliv. Vi skal ha en «konkurransedyktig» skattlegging av næringslivet
 • Legge til rette for at alle næringsaktører skal ha lik mulighet til å tilby sine varer og tjenester til kommunen som utbygger/innkjøper
 • Arbeide for at industrien/prosessindustrien på Karmøy har gode konkurrerende rammevilkår. Dette gjelder eksempelvis Hydro Aluminium Karmøy Metallverk, Speira AS Karmøy Rolling Mill, Hydal, Pelagia Karmsund Fiskemel, Karmsund Protein, Biomar, FMC Biopolymer, m.m.
 • Arbeide for at fiskeri, oppdrettsanlegg og tilknyttet næringsaktivitet i kommunen skal ha gode rammebetingelser
 • Legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser gjennom rask behandling av kommuneplaner og reguleringsplaner
 • Sette av nye bolig- og næringsarealer i ulike deler av kommunen i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen
 • Legge til rette for eksempelvis etablering av torghandel der spesielt lokalt produserte varer selges
 • Sørge for helhetlig planlegging av tiltak innen turisme, med bl.a. venterom, toalett-fasiliteter osv
 • Satse på våre attførings- og vekstbedrifter for å hjelpe mennesker som er utenfor det ordinære arbeidslivet tilbake til aktivt arbeid

HELSE / OMSORG

De fleste eldre i Norge lever gode liv og de former sin egen hverdag. De er aktive og deltar i sosiale fellesskap. De får gode helse- og omsorgstjenester når det trengs. De bidrar med sine ressurser i jobb, for familie og venner eller i nærmiljøet, og det blir verdsatt. Frivillige organisasjoner er viktige aktører i arbeidet med å sikre en god helse- og omsorgstjeneste, og blir stadig viktigere fremover.

Alle eldre bør fortsette å ha disse gode hverdagene, også når helsa etter hvert kan svikte og det offentlige og frivillige må trå til med et omsorgstilbud.

Hvis vi sørger for aktiviteter og fellesskap for eldre i lokalsamfunnet, gjør vi ikke bare livet bedre og mer meningsfullt for mange. Vi forebygger en rekke helseplager også, både fysiske og psykiske. Derfor er også aktivitet og fellesskap en viktig del av reformen «Leve hele livet».
Eldre som får i seg nok og riktig mat, har det bedre og holder seg friske lenger. Å sikre en god mat- og ernæringsomsorg til eldre brukere innebærer at kommunen bør ha kjøkken- og matfaglig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten uavhengig av hvor maten produseres.

Tidlig innsats hindrer at sykdommer forverrer seg, og at helseplager vokser seg store og gjør det vanskelig å mestre hverdagen.
Vi vil i fremtiden få flere eldre og flere eldre med demens. Vi vil kjempe for at eldre som har kommet i den situasjonen at de har behov for sykehjemsplass, også skal ha en rett på det, i likhet med andre lovfestede rettigheter i samfunnets velferdsordninger.

Vi vil fortsatt ha legevakt sentralt på Karmøy ved å etablere tidsriktige lokaler til til ny hoved-legevakt ved den kommende brannstasjonen på Vea. Her ønsker vi også å samarbeide med Helse Fonna om lokalisering av ambulansetjenesten i samme bygg.

Vi vil etablere nytt kommunalt legesenter i tilknytning til legevaktlokalene på Vea. Kommunale Akutte Døgnplasser etableres også i samme bygg.

 

Karmøylista vil:

 • Det skal være trygt og godt å bli eldre i Karmøy kommune
 • Eldre skal få leve livet sitt i størst mulig grad slik de selv ønsker
 • Dobbeltrom skal ikke benyttes for eldre som har langtidsopphold på sykehjem
 • Ektepar som ønsker det, skal ha anledning til å bo sammen på sykehjem
 • Etablere nye tidsriktige lokaler til hoved-legevakt ved ny brannstasjon på Vea. Samarbeid med Helse Fonna vedrørende lokalisering av ambulansetjenesten i legevaktbygget
 • Etablere nytt kommunalt legesenter i tilknytning til legevaktlokalene på Vea. Kommunale Akutte Døgnplasser (KAD) flyttes fra Norheim og etableres i samme bygg
 • Umiddelbar oppstart av planarbeidet for nytt omsorgssenter på Norheim
 • Karmøylista vil vurdere innføring av Familiekoordinator, der hele familien blir ivaretatt i vanskelige situasjoner, som ved sykdom og dødsfall i nære relasjoner. Dette gjelder også familier som lever i fattigdom
 • Karmøylista vil arbeide for at Barnekoordinator i kommunen har kapasitet til å ivareta og koordinere tiltak med sykdom og sammensatte vansker
 • Den hjemmebaserte omsorgen må styrkes slik at flere får oppfylt ønsket om å bo hjemme i trygghet så lenge de kan
 • Ansatte i helse- og omsorgstjenestene skal ha riktig og oppdatert kompetanse
 • Ansatte som skal arbeide innen pleie ved våre sykehjem, skal kunne kommunisere på et forståelig norsk
 • Tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser i hver sone (nærhetsprinsippet)
 • Sørge for god informasjon om BPA- ordningen (Brukerstyrt Personlig Assistent), og se til at denne fungerer på en best mulig måte
 • Styrke hukommelsesteam og sørge for nok ressurser til at frivillige kan skoleres og være til støtte i demensarbeidet og for ensomme eldre
 • Alle byer i Karmøy skal ha helsestasjon / Legesenter
 • Vi vil vurdere nærmere i prøve ut ordningen med «Erfaringskonsulenter» innen rus/psykiatri
 • Vi skal fortsette utbygging av heldøgnsomsorgsboliger, samt sørge for at kommunale utleie boliger blir oppgradert i tråd med lov om universell utforming og arbeidsmiljøloven

SKOLE / OPPVEKST

Ifølge oppvekstreformen av 01.01.2022 skal færre barn plasseres ut av hjemmet og kun barn som lever under omsorgssvikt skal motta støtte fra barnevernet. Hensikten er at barn- og unge og deres familier skal få riktig hjelp til rett tid. Det skal fokuseres mer på lavterskel tilbud og tidlig innsats, en skal løfte blikket og se på tvers av sektorer. Ventetid skal unngås og det skal være glidende overganger mellom tjenestenivåer. Gjør kommunen dette riktig vil færre barn- og unge få behov for kostbare tiltak på sikt og flere vil oppleve at de mestrer livet på en bedre måte. Dette er helt i tråd med Karmøylista sitt ønske for det forebyggende arbeidet i kommunen og vi vil være en pådriver for dette arbeidet. Her er nøkkelen ikke bare nedskalering av barnevernets ansvar, men en omlegging og oppgradering av samtlige andre tjenester både kommunale og private.

Alle skal ha rett til gode, verdige og trygge oppvekst- og leveforhold i hele sitt livsløp.
Det skal være et spesielt fokus på oppvekstvillkårene til barn og unge/ungdom i den viktige første fasen av deres liv.

Karmøylista vil at alle barn skal oppleve å ha et trygt og godt barnehagetilbud, uavhengig av om barnet har plass i kommunal eller privat barnehage. Det er viktig med god tverretatlig samhandling for å så tidlig som mulig oppdage barn som har særskilte behov og lettere være i stand til å møte den enkeltes behov på en god måte i barnehagen.

I skolen skal det være et sterkt fokus på trivsel og læring/mestring, samt at den enkelte elev blir sett.
Karmøy kommune skal ha nullvisjon for mobbing, og dette skal være et gjennomgående tema.
Lærernes kunnskaper må utnyttes fullt ut til beste for skolens elever og suppleres med miljøterapeuter slik at lærerne kan konsentrere seg om undervisning.
Det skal være nok lærerressurser ved samtlige skoler så langt dette lar seg gjøre, og en skal arbeide aktivt for at en holder seg godt over lovkravet.
Det skal tilbys leksehjelp i barneskolen. Fra 5. til 7. klasse skal de som gir leksehjelp fortrinnsvis ha pedagogisk utdannelse.

 

Karmøylista vil:

 • Alle skal ha rett til gode, verdige og trygge oppvekst- og leveforhold i hele sitt livsløp
 • Holde sterkt fokus på trivsel og læring/mestring i skole/barnehage, samt at det enkelte barn blir sett
 • Legge til rette for at moderne hjelpemidler tas i bruk i undervisningen slik at barn lærer å bruke moderne hjelpemidler som benyttes ellers i samfunnet
 • Nullvisjon for mobbing, og dette skal være et gjennomgående tema
 • Nullvisjon mot selvmord, der en ruster opp med både digitale og fysiske støtteordninger som bemannes med kompetent personale. Det utformes en egen plan for å forebygge mot selvmord for alle kommunens innbyggere/alle aldre
 • Kommunens psykisk helseteam gjøres kjent og vurderes utvidet med flere lavterskel tilbud
 • Fra 5. til 7. klasse skal de som gir leksehjelp fortrinnsvis ha pedagogisk utdannelse
 • Det vurderes etablert flere lavterskel tilbud som er tilgjengelige for foreldre, barn- og unge, om elever er i ferd med å droppe ut av skolen, eller har behov for støtte, kartlegging for å komme seg videre
 • Vi vil fortsette å støtte arbeidet til Ung arena (tidl. Møteplassen), slik at de kan arbeide for å støtte kommunens ungdommer som trenger litt ekstra for å komme videre
 • Lærernes kompetanse må oppdateres og fullt ut utnyttes til det beste for skolens elever
 • Kommunen skal aktivt kvalitetssikre at undervisningen får en ønsket effekt for elevene
 • Det skal legges til rette for svømmeopplæring for alle i skolen
 • Ny skole på Åkra skal igangsettes så snart som mulig. Ny skole på Vea er startet opp og skal fullføres fortløpende Utbygging av skole på Kolnes ses i sammenheng med utbygging av arealer som er avsatt til utbygging av boliger

INFRASTRUKTUR / KOMMUNIKASJON

Et fullt utbygd veinett som binder kommunen sammen på en effektiv, sikker og miljøvennlig måte, vil utgjøre grunnstammen i kommunens totale infrastruktur for person- og godstransport, supplert med kyst-/skipsfart og luftfart. En sammenhengende plan for fylkes- og kommunevei-nettet må omfatte knutepunkter for tettest mulig samhandling mellom alle transportformer.

Vår nasjon er en av de aller rikeste i verden, noe som i vesentlig grad er takket vår oljevirksomhet. Vi ønsker at våre veier (både riksveier og fylkesveier) skal utbygges raskt og fullt ut over statsbudsjettet gjennom bruk av oljefondet i stedet for ved hjelp av bompenger. Vi vil arbeide for å påvirke sentrale beslutningstakere for å erstatte bompenger med annen finansiering av veiutbygging. Dersom det fortsatt ikke oppnås flertall i Stortinget for å bygge veier uten bompenger, er Karmøylista likevel innstilt på å gå inn for å bygge ut veier i takt med behov, men der en sørger for å holde bompengenivået så lavt som mulig.

Vi vil bygge ut kommunen med tjenlig og moderne infrastruktur (skoler, sykehjem, veier, etc). Vi vil legge til rette for at en kan få snarlig etablert veilys og gatelys på steder der dette er mangel i dag og dette for å øke sikkerheten for gående, syklende og kjørende.

Vi vil arbeide for en snarlig utbygging av ny effektiv hovedvei i Karmøy kommune for å legge til rette for at det også i fremtiden skal være trygt å ferdes på våre veier for alle innbyggere samt at det skal være attraktivt å etablere bedrifter med nye arbeidsplasser i vår kommune. Utbyggingen skal foretas på en slik måte at den ivaretar et helhetsperspektiv innen planlegging av infrastrukturutbygging.

Karmøylista støtter snarlig igangsetting av veiparsellen Åkra Sør-Veakrossen som en del av FV547.
Karmøylista vil medvirke til at spesielt rundkjøringene på hovedveien i Karmøy, herunder Veldekrysset, Håvikkrysset og Eidekrysset, bygges om for å oppnå flyt i trafikken.

Vi vil arbeide for å få igangsatt bygging av ny Eikje-vei (fra Kolnes/Skre til Ørpetveitkrysset) snarest, slik at vi får satt i gang allerede regulert boligbygging på Kolnes.

Vi vil sørge for at ny infrastruktur bygges med mest mulig tilnærmet vedlikeholdsfrie materialer.

Ved utbygging av vann, avløp og renovasjonsanlegg (VAR-selvkostområde) forutsetter Karmøylista at det legges opp til en fremdrift i utvikling og driftsplanlegging slik at en holder de kommunale avgiftene på et rimeligst mulig og forutsigbart nivå for våre innbyggere og næringsliv. Det forutsettes også at nasjonale krav til kvalitet i drikkevann og utløpsvann overholdes.

I Karmøy er det i løpet av mange generasjoner bygd naust i sjøkanten. Dette er verdifulle ressurser som må kunne nyttes til opphold og ikke bare for bevaring av båter og fiskeredskaper. Likeledes må en kunne foreta en oppjustering av bygningsareal på naust som tilsvarer behovene/ønskene i den tiden vi lever i.

Grensene for tillatt størrelse på hytter som ønskes bygd i Karmøy må kunne oppjusteres vesentlig, slik at disse grensene tilsvarer det som synes naturlig i den tiden vi lever i.

I løpet av de senere år har Karmøy kommune igangsatt såkalt «ulovlighetsoppfølging» av byggetiltak som det etter regelverket skulle vært innsendt byggesøknad for, men som ikke er gjort. Blant alle registrerte ulovlighetstiltak, er det ganske mange tilfeller som mange vil kunne kalle relativt bagatellmessige og som heller ikke plager andre. Slike tilfeller, som sannsynligvis er i stort flertall, bør løses ved å innføre «amnesti» slik at en ikke påfører våre innbyggere et stempel som får de til å føle seg som forbrytere mot loven.
Innføring av et amnesti vil dessuten medføre behov for mindre saksbehandlingskapasitet i kommunens administrasjon.

 

Karmøylista vil:

 • Bygge ut kommunen med tjenlig og moderne infrastruktur (veier, skoler, sykehjem, osv)
 • Ta igjen etterslep på vedlikehold av kommunale veier
 • Tilrettelegge for utbygging av kommunale boligtomter og næringsarealer i alle soner i kommunen
 • Etablere flere bobilplasser i kommunen
 • Bygge nye skoler på Åkra og Vea, i tråd med vedtak om bygging
 • Arbeide for å få igangsatt bygging av ny Eikjevei (fra Kolnes/Skre til Ørpetveitkrysset)
 • Vann, Avløp og Renovasjon skal utbygges på en slik måte at avgiftene holdes på et moderat nivå samtidig som overordnede krav til kvalitet overholdes
 • Bygge om rundkjøringer på hovedveien i Karmøy for å sørge for å få flyt og fremkommelighet i trafikken
 • Etablere veilys og gatelys hvor dette mangler
 • Snarlig oppstart av utbygging av boliger på arealer som er avsatt til dette i kommuneplanen på Kolnes
 • Se bygging av ny skole på Kolnes sammen med oppstart boligutbygging på Kolnes
 • Arbeide for å få ny adkomst til boligområder og hytteområder i Røyksund (Røyksundvegen)
 • Igangsette bygging av ny veg Åkra Sør – Veakrossen (omkjøringsvegen) som en parsell på FV547
 • Vurdere Vann- avløpsutbygging i området Mannes – Sæveland – Tjøsvoll Vest, samt utbedring av vei i dette området
 • Kommunikasjonen ut mot innbyggerne skal være preget av åpenhet. Kommunen skal være imøtekommende i sin innbyggerdialog og gi god veiledning når det er behov for det
 • Naust (sjøhus) er en ressurs som bør kunne benyttes til beboelse Tillatt størrelse på naust må kunne oppjusteres vesentlig
 • Tillatt størrelse på hytter i Karmøy må kunne vesentlig oppjusteres. Dette gjelder både i 100-meters beltet og utenfor 100-meters beltet
 • Karmøylista vil arbeide for å innføre «amnesti» for mindre vesentlige byggetiltak som det ikke er innsendt byggesøknad for og der byggetiltakene ikke er til plage for andre

 

 

 

KULTUR / IDRETT / FRITID

Vi ønsker Karmøy skal være en kulturkommune og vil stimulere til opplæring i ulike former for kulturelle uttrykk.

Vi vil tilrettelegge for at barn og unge kan oppdage gledene ved et positivt friluftsliv, som kan ha mange former for tiltak. Vi tror dette vil medvirke til å gi den enkelte god ballast videre i livet.
Vi vil arbeide for at allemannsretten blir fulgt slik at våre innbyggere kan ha nytte av vår fine natur i henhold til denne.
Vi vil legge til rette for at det skal bygges turveier med lys i alle soner, noe som fremmer folkehelsen.

Vi vil at alle idretter skal behandles likt med hensyn til å legge til rette for at de kan utøve sin idrett innen vår kommune på det nivå som en ønsker.

Vi ønsker å ta vare på vår historie gjennom museal virksomhet, som for eksempel Avaldsnesprosjektet, Visnes gruvemuseum, museet i Mælandsgården i Skudeneshavn, Fiskerimuseet, Åkrehamn Kystmuseum osv.

Vi vil medvirke til at det tilrettelegges godt for evt. økt turisme til slike steder og til kommunen generelt.

 

Karmøylista vil:

 • Stimulere til opplæring i ulike former for kulturelle uttrykk
 • Stimulere til at barn og unge oppdager gledene ved et positivt friluftsliv
 • Bygging av turveier med lys i alle soner
 • Alle idretter skal behandles likt
 • Støtte utbygging av motorsportanlegg i regi av Fjord Motorpark
 • Støtte opp om museene våre som tar vare på vår historiske kulturarv og identitet
 • Tilrettelegge for turisme og markedsføring av vår kommune
 • Tilrettelegge for fritidstilbud i byene og bygdene i kommunen
 • Bygging av kulturhus er vedtatt. Det er også vedtatt at lokasjonen blir Kopervik. Karmøylista vil starte byggingen så snart økonomien tillater det.

 

 

 

RUS OG PSYKISK HELSE

Omfanget av innbyggere i Karmøy som blir rammet av rusavhengighet og psykiske lidelser vil trolig øke i årene som kommer. Karmøylista mener derfor at kommunen må styrke tjenestetilbudet til denne gruppen.

Brukeren skal være i fokus, og personalressurser og kompetanse skal utvikles på en god måte ut fra brukerbehovet. Psykisk helse og rus må ofte ses i sammenheng.

Karmøylista ønsker å fremme en bedre samhandling mellom bruker av tjenester, førstelinjetjenesten, helseforetak og pårørende samt brukerorganisasjoner.

Vårt mål er å sørge for at Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet blir fulgt opp i Karmøy, i tillegg til at kommunen følger opp i forhold til kompetanseløftet av 2020 og pakkeforløpet som inkluderer rus og psykisk helse.

 

Karmøylista vil:

 • Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse
 • Brukerinnflytelse på eget behandlingsvalg
 • Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig
 • Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat
 • Økt bruker- og pårørendemedvirkning i tjenestetilbudet
 • Tiltak rettet mot inkludering i arbeid, aktivitet og utdanningsløp
 • Vi vil foreslå et obligatorisk ruskurs for elever i ungdomsskolen. Der bl.a. rusfrie rusavhengige kan bidra med sin erfaring
 • Erfaringskonsulenter må vurderes i langt større grad benyttet i kommunens arbeid innen rus og psykiatri
 • Sikre godt ettervern til personer som har vært til behandling for sitt rusproblem
 • Et tilfredsstillende tilbud i hele kommunen
 • Vi vil støtte det gode humanitære arbeidet som Frivilligheten i Karmøy bidrar med
 • Lavterskeltjenester med tilbud til de som fremdeles er rusmiddelavhengige

 

 

 

FRIVILLIGHETEN

De frivillige organisasjonene har en stor og viktig plass i det norske samfunnet.

I vår kommune er det flere ulike frivillige organisasjoner som Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Kirkens bymisjon, Mental Helse, Sanitetsforening, sangkor, båtforeninger, speidere, musikkorps, etc.

Vår velferdsmodell er bygget på betydelig innsats fra de frivillige organisasjonene for å få velferdsmodellen til å fungere så godt som den gjør i dag.

Vi ønsker å styrke de frivillige organisasjonenes innsats ved å legge godt til rette for deres drift, herunder vurdere kommunale økonomiske bidrag.

 

Karmøylista vil:

 • Styrking av de frivillige organisasjonenes innsats gjennom god samhandling
 • Vi skal ta imot initiativ fra frivillige organisasjoner med respekt og en JA-holdning
 • Støtte initiativer fra frivillige lag og foreninger som vil ha en positiv virkning på karmøysamfunnet, blant annet etablering av møteplasser og tiltak som tilrettelegger for at generasjoner kan møtes på tvers
 • Innspill fra frivillige organisasjoner skal få rask behandling
 • Fortsette ordningen med frivillighetskoordinator
 • Vi vil støtte organisasjoner som driver med dyrevelferd
 • Vi vil støtte frivillige organisasjoner som har som hensikt å hjelpe innbyggere i en vanskelig tid og i vanskelige situasjoner
 • Frivillige organisasjoner sine tilbud skal gjøres kjent på kommunens hjemmesider

 

 

 

LOKALT SELVSTYRE

Vi mener at innbyggerne skal ha rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer slik det også er fastsatt i §49 i Grunnloven. Karmøylista har respekt for intensjonene i denne paragrafen i Grunnloven, da det er på denne måten at innbyggerne gis følelsen av å delta i demokratiske avgjørelser.

Vi tror at Karmøy sine innbyggere selv vet «hvor skoen trykker» og er også best i stand til å vurdere hva som vil tjene interessene til Karmøy sin befolkning på en god måte.

Lokalt selvstyre vil bevisstgjøre innbyggerne om deres rettigheter som innbyggere i vår kommune.

Mange av kommunens innbyggere har en eller flere ganger i sitt liv søknader inne hos kommunen om f.eks. byggetiltak etter Plan- og bygningsloven, Delingsloven osv. I slike tilfeller skal kommunen innta en JAholdning til søknader, dersom det ikke er uttrykkelig klart av lov- og forskriftsverk at tiltaket er i strid med loven. I mange tilfeller er det lagt opp til tolkningsskjønn i lovverket, og i slike tilfeller skal dette komme søkeren til gode.

Eksempler på JA-holdning er å være mer lempelig med f.eks. å benytte mulighetene for å bruke allerede oppførte naust for overnatting. Det er mange eksempler på hvor dette har vært et «stridstema» i Karmøy kommune.

 

Karmøylista vil:

 • Rett til å styre lokale anliggender gjennom folkevalgte organer, jfr §49 i Grunnloven
 • Vi har respekt for at innbyggerne vet selv hvor «skoen trykker»
 • Lokalt selvstyre vil bevisstgjøre innbyggerne om deres rettigheter i demokratiske prosesser
 • Ved behandling av saker etter lov, skal evt. tolkningsskjønn primært komme i søkers favør

 

 

 

TRYGGHET / FRIHET

Statens fremste oppgave er å trygge innbyggerne i landet. På samme måte skal kommunen gjøre tiltak som kommunen rår over for å trygge innbyggerne i kommunen.

 

Karmøylista vil:

 • Vi vil prioritere å arbeide for kriminalitetsbekjempelse
 • Vi vil arbeide for å få tilstrekkelig med synlig politi som forebyggende tiltak mot kriminalitet
 • Vi vil videreføre tidligere opprettet tverretatlig samarbeid med politiet for å forebygge kriminalitet
 • Vi vil påse at Karmøy kommune har et effektivt apparat for varslingssaker når slike saker oppstår
 • Varslerne skal ha en trygghet for at det ikke reises «represalier» mot den som varsler
 • Varslingssaker skal videre behandles fortløpende ifølge eget reglement. Velger ansatte å slutte etter en varslingssak ønsker vi at kommunen søker kunnskap hos dem for å forbedre egen praksis
 • Vi vil ha fokus på bekjempelse av bruk av narkotika og andre vanedannende rusmidler
 • Vi vil ha et godt vern mot innføring av fremmede sykdommer og smitte til vårt land
 • Vi vil arbeide under mottoet «Min frihet slutter der din frihet begynner»

 

 

 

DEMOKRATI / YTRINGSFRIHET

Vi mener folk flest kjenner best hvor skoen trykker i saker de er involvert i, og vi mener derfor at en i viktige saker for kommunen bør vurdere å sende saken ut på folkeavstemning blant innbyggerne for å høre innbyggernes syn på denne måten. Vi vil lytte til innbyggernes dom, og avhengig av antall innbyggere som har stemt ved folkeavstemningen, vil vi vurdere om resultatet skal være bestemmende for utfallet av saken.

§100 i Grunnloven regulerer FNs erklæring om menneskerettigheter som gjelder ytringsfrihet, og dette anses som en av de viktigste lovparagrafene i Grunnloven.

Vi vil hegne om ytringsfriheten, og arbeide for at det skal være en rett til å ytre seg i alle sammenheng slik Grunnloven fastslår.

 

 
 

EIENDOMSRETT

Karmøylista har stor respekt for den private eiendomsretten. Det er likevel noen ganger slik at en må veie eiendomsretten opp mot viktige samfunnsmessige tiltak, og dersom en ikke får løst eiendomserverv frivillig, kan det bli aktuelt å nytte ekspropriasjonsadgangen, i tråd med lovregler som regulerer disse forhold. Det er samtidig en klar forutsetning at det skal betales markedspris for den eiendom som blir ervervet gjennom ekspropriasjon.

 

 

 

RELIGIONSFRIHET

Vi bygger vår politikk på Norges Grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier, og forholder oss til FNs erklæring om menneskerettigheter som er nedfelt i Grunnloven, samt barns rettigheter i henhold til Barnekonvensjonen.

 

 

 

VALGFRIHET

Vi arbeider for at den enkelte person skal ha anledning til selv å gjøre sine egne valg i ulike situasjoner. Det forutsetter imidlertid at de valg den enkelte tar ikke har som resultat at konsekvensene går ut over andres rett til å treffe sine egne valg.

Vi ønsker å unngå monopol på velferdstjenester.

Valgfrihet fremmer sunn konkurranse og utvikling av tjenestetilbud.

 

 

 

ØKONOMI

Vi vil arbeide for at Karmøy kommune skal ha en sunn økonomi, som gjør kommunen i stand til å ta nye valg når situasjonen tilsier det.

Vi mener at innbyggernes bolig ikke skal være et skatteobjekt, og vil dermed arbeide for at eiendomsskatten på boliger gradvis over tid skal utgå som finansieringskilde for kommunale tiltak. Skatt på næring skal holdes på et «konkurransedyktig» nivå.

Etter hvert som kommunen gjennomfører organisasjonsendringer og evt. bygger nytt, blir det stående en del bygningsmasse som ikke lenger er i bruk. All bygningsmasse som står ubenyttet skal raskt gjennomgås med tanke på hvilke eiendommer som kan benyttes til nye påtenkte tiltak. Dette slik at denne realkapitalen kan inngå i nye investeringstiltak, og derigjennom redusere behov for nye større låneopptak. Bygningsmasser som kan avhendes skal raskt avklares og slike kommunaleide eiendommer skal selges i det åpne markedet til markedspris.

Personell som arbeider med offentlige anskaffelser, forutsettes kontinuerlig oppdatert med tanke på nye krav som sette fra overordnede myndigheter (bærekraft, klima, grønt skifte osv.). Det er særdeles viktig å få med lokalt næringsliv i slik kursvirksomhet, slik at de er best mulig rustet til å delta i anbudsrunder når kommunene på Haugalandet lyser ut anbud på byggeoppdrag og tjenester. Det bør være tett dialog med lokalt næringsliv for å legge til rette for at flest mulig av offentlige innkjøp og investeringer (kommune og kommunaleide selskaper) blir lokale, innovative, smarte og bærekraftige.

Kommunale tomter som legges ut for salg, har vist seg å være svært populære, og selges fort. Det er et mål for Karmøylista å legge til rette for vekst og utvikling. Karmøy skal være en attraktiv kommune å bo i, og tomter som legges ut, skal være tilgjengelige på det åpne markedet.

Karmøy kommune skal forvalte sin eierportefølje i Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS med tanke på å utnytte utbytter fra selskapene til beste for innbyggere og næringsliv i kommunen og for at kommunen skal kunne gi de tjenestene som våre innbyggere forventer.

 

Karmøylista vil:

 • Karmøy kommune skal ha en sunn økonomi med «beredskapsbuffer»
 • Bygningsmasse tilhørende Karmøy kommune skal søkes gjenbrukt når endringer i behov oppstår
 • Utrangert eiendomsmasse skal avhendes i det åpne markedet til markedspris
 • Karmøy kommune skal ha god og tidsmessig kompetanse på innkjøpsfeltet
 • Det skal legges til rette for at lokalt næringsliv kan delta på utlyste oppdrag for kommunen
 • Karmøy kommune skal forvalte utbytter fra selskaper som kommunen er medeier i på en best mulig måte til beste for kommunens innbyggere og næringsliv

 

 

 

MILJØ OG KLIMA

Vi vil ta vare på miljø og klima ved å hindre forurensning, samt legge til rette for mest mulig skånsom utbygging av nye tiltak. Områder som i dag er satt av til landbruk, natur og friluftsliv (LNF områder) skal i størst mulig grad opprettholdes, da det er viktig for kommunen å bevare jord til matproduksjon og bidra til selvforsyning samt at gode friluftsområder stilles til benyttelse for både mennesker og dyr. Ovennevnte skal gjenspeiles i kommunens arealstrategi og i det videre arbeidet med kommunens nye arealplan.

Alle nye kommunale bygg skal vurderes utformet som nullutslipps bygg og energibygg. Dette gjelder også ved restaurering av eldre kommunale bygg, så langt dette lar seg gjøre.

 

Karmøylista vil:

 • Vi vil forhindre forurensning av alle typer
 • Vi vil medvirke til at det arbeides kontinuerlig med opprydding av avfall og at det vurderes tiltak for å forhindre forsøpling
 • Havbruksfondet er frie midler som Karmøy får for å legge til rette for oppdrettsnæringen. Det vil være naturlig å gi noe tilbake til kysten ved å bruke av fondet til diverse miljøtiltak, som for eksempel opprydding av søppel, forhindre «spøkelsesfiske» m.m.
 • Vi vil oppgradere avløpsanlegg der dette er nødvendig med hensyn til forurensing og for å imøtekomme nasjonale kvalitetskrav
 • Vi vil sørge for skånsom utbygging og opprettholde matjord og myrområder
 • Etablere ladestasjoner for el-biler og el-sykler
 • Vi vil påse at avfallshåndteringen er i tråd med bærekraftmålene
 • Vi vil se på forurensning av kullos og støv fra trafikk i tettbygde strøk, ved planer om oppgradering av infrastruktur
 • Vi vil sørge for å bruke miljøvennlige og gode granulattyper på fotballanlegg
 • Co2 reduserende tiltak der det monner mest
 • Vi vil være pådrivere for nullutslippsbygg og energibygg både for kommunale nybygg og ved restaurering av kommunale bygg, så langt dette lar seg gjøre
 • Legge til rette for pollineringstiltak for pollinerende-innsekter
 • Vi ønsker ikke fornybar energi som forurenser eller ødelegger vår natur og som består av materialer som ikke er resirkulerbare
 • Vi vil støtte opp om tiltak som reduserer strømforbruk i private husholdninger
 • Jobbe for mer klimavennlig transport
 • Jobbe for at en handler hjemme og får ned bruk av transport

 

 

 

ENERGI

Vi mener vannkraft er den naturlige energiformen å bygge ut i vårt land som har naturgitte forhold for dette.
Først og fremst bør eksisterende vannkraftanlegg oppgraderes og utvides, deretter bør det ved økt etterspørsel etter elektrisitet bygges ut nye anlegg. Det er denne energiformen det hovedsakelig bør satses på fremover i tid. I tillegg mener vi at solenergi bør benyttes i langt større grad enn i dag. Karmøylista er imot bruk av vindturbiner på land.
Vi vil være åpne for å forske videre på havvind og bølgekraft samt å forske på bruk av kjernekraft.Vi vil i tillegg være åpne for å vurdere hittil nye ukjente energiformer.

 

Karmøylista vil:

 • Vannkraft må fortsatt være vår foretrukne energikilde
 • Naturen vår på land bør ikke bygges ned av vindturbinanlegg
 • Vi ønsker på nåværende tidspunkt å unngå vindturbiner til havs, før dette er tilstrekkelig konsekvensutredet
 • Vi vil satse på å installere solkraftanlegg på kommunale bygg, spesielt ved rehablilitering og nybygg. Det forutsettes dette skjer etter en forutgående vurdering av infrastruktur m.v.
 • Vi er åpne for å ta ibruk kjernekraft når denne er definert som trygg/robust for å sikre vår energiforsyning i fremtiden