ELDREOMSORG

  • Det skal være trygt og godt å bli elder i Karmøy kommune.
  • Også eldre skal selv få leve livet sitt slik de selv ønsker. 
  • En verdig eldreomsorg handler i første rekke om fellesskap, aktivitet, god og ernæringsrik mat og forsvarlig helsehjelp.
  • Ansatte i sykehjem, hjemmehjelptjeneste osv, skal ha riktig  og oppdatert kompetanse og samt nok tid til å skape en trygg og god hverdag for brukere av tjenestene.
  • Den hjemmebaserte omsorgen må styrkes slik at flere får oppfylt ønsket om å bo hjemme i trygghet så lenge de kan.
  • Arbeidet med å få tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser i rimelig nærhet må intensiveres.
  • Vi vil kjempe for at eldre som har kommet i den situasjonen at de har behov for sykehjemsplass, også skal ha en rett på det, i likhet med andre lovfestede rettigheter i samfunnets velferdsordninger.