VÅR POLITIKK

Hva er Karmøylista

Karmøylista er en tverrpolitisk valgliste som stiller til valg ved Kommunevalg. Den er politisk uavhengig fra de etablerte landsdekkende partier som stiller til valg ved Stortingsvalg og kommunevalg. Karmøylista bygger sin politikk på Norges Grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier.

Valgbrosjyre 2019-2023

Vårt komplette program for valgperioden 2019 – 2023:

OMBUDSROLLEN

Kjernen i ombudsrollen dreier seg om hvordan man ivaretar innbyggernes synspunkter og interesser. Ombudsrollen har også et viktig innslag av tilrettelegging for innbyggernes egne handlinger, der utveksling av informasjon er sentralt.

Et godt eksempel på toveis kommunikasjon mellom kommunen som tjenesteyter og innbyggerne er bruk av brukerundersøkelser som gir et bilde av hvordan innbyggerne opplever kommunens tjenester, og det forutsettes at resultatene i etterkant benyttes i styrings- og rapporteringsverktøyet som kommunen har.

Vi legger følgende i ombudsrollen:

 • Rollen er knyttet både mot innbyggerne og deltakerne i den demokratiske prosessen – og mot brukere/mottakere av kommunens tjenester.
 • Sette dagsorden – ta initiativ.
 • Brukerdialog – overfor brukere av kommunale tjenester og de tjenesteytende enhetene i kommunen.
 • Brukerundersøkelser – som innspill til kunnskap om innbyggere / brukere av tjenester.
 • Medvirkning – evnen til å bringe brukere av tjenester inn som aktive medspillere i lokalsamfunnet.
 • Å være innbyggernes ombudsmann/tillitsvalgt er vår mest grunnleggende oppgave som folkevalgt.
 • Vi har stor respekt for det enkelte menneske, og vil derfor søke å bistå det enkelte menneske når vedkommende trenger bistand, og vil eventuelt veilede vedkommende frem til et positivt resultat.
 • Våre representanter har mange års erfaring med å bistå innbyggere i saker som opptar den enkelte.
 • Vi tar ombudsrollen på største alvor.

NÆRINGSLIV

Et godt fungerende næringsliv er en forutsetning for at det blir etablert arbeidsplasser i kommunen der innbyggerne kan søke arbeid for å forsørge seg og sine. Vi vil i fremtiden bruke mer av arbeidskraften i befolkningen for å skape nye arbeidsplasser som kan gi sysselsetting til våre innbyggere. Arbeidskraften er vår viktigste ressurs, både for den enkelte og for samfunnet. Vår evne til å skape verdier og utvikle velferdssamfunnet vil avgjøres av hvordan den totale arbeidskraften vår er sammensatt, hvor stor den er og hvilken kvalitet den har.

Det er avgjørende at de overordnede arbeids- og velferdspolitiske virkemidlene innrettes på en slik måte at arbeid alltid skal lønne seg, og slik at den enkelte får utnyttet sin reelle arbeidsevne til gavn for seg selv og for samfunnet.

Økt tilgang på arbeidskraft kan bl.a. sikres gjennom flere funksjonshemmede i arbeid og heltid fremfor deltid samt lavere sykefravær.

Mange mennesker i yrkesaktiv alder står dessverre utenfor arbeidslivet, og arbeidsmarkedstiltakene er blant de viktigste virkemidlene det arbeidsrettede velferdsapparatet har. Attførings- og vekstbedrifter som ASKI AS, Solstein, ABR og tilsvarende, er sentrale aktører for å lykkes med å inkludere flere med nedsatt arbeidsevne.

Karmøylista vil:

 • Være god samarbeidspartner for næringslivet gjennom god dialog.
 • Legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser gjennom rask behandling av kommuneplaner og reguleringsplaner.
 • Ha forutsigbarhet i samhandling overfor næringslivet, da dette er en av forutsetningene for et stabilt næringsliv.
 • Ha en «JA»-holdning til tiltak som næringslivsaktører ønsker å sette i gang med. Dette i tråd med kommunens slagord «Kommunen som vil du skal lykkes».
 • Legge til rette for at alle kommunens næringsaktører skal ha lik mulighet til å tilby sine varer og tjenester til kommunen som utbygger/innkjøper.
 • Arbeide for at industrien/prosessindustrien på Karmøy har gode konkurrerende rammevilkår. Dette gjelder eksempelvis Hydro Aluminium Karmøy Metallverk, Hydro Aluminium Karmøy Rolling Mill, Pelagia Karmsund Fiskemel, Karmsund Protein, Biomar, FMC Biopolymer.
 • Arbeide for at fiskeriet i kommunen skal ha gode rammebetingelser.
 • Arbeide for gode rammebetingelser for industri-/service-bedrifter på Karmøy som betjener fiskeriene og oppdrettsanlegg.
 • Sørge for at det planlegges helhetlig når kommunen planlegger tiltak innen turisme, med bl.a. venterom, toalett-fasiliteter osv.
 • Satse på våre attførings- og vekstbedrifter for å hjelpe mennesker som er utenfor det ordinære arbeidslivet tilbake til aktivt arbeid.
 • Vurdere vern av god jordbruksjord som er i daglig bruk.

HELSE / OMSORG

De fleste eldre i Norge lever gode liv og de former sin egen hverdag. De er aktive og deltar i sosiale fellesskap. De får gode helse- og omsorgstjenester når det trengs. De bidrar med sine ressurser i jobb, for familie og venner eller i nærmiljøet, og det blir verdsatt.

Alle eldre bør fortsatte å ha disse gode hverdagene, også når helsa etter hvert kan svikte og det offentlige må trå til med et omsorgstilbud.

Hvis vi sørger for aktiviteter og fellesskap for eldre i lokalsamfunnet, gjør vi ikke bare livet bedre og mer meningsfullt for mange. Vi forebygger en rekke helseplager også, både fysiske og psykiske. Derfor er også aktivitet og fellesskap en viktig del av den nye reformen for eldre .

Eldre som får i seg nok mat og riktig mat, har det bedre og holder seg friske lenger. Å sikre en god mat- og ernæringsomsorg til eldre brukere innebærer at kommunen bør ha kjøkken- og matfaglig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten uavhengig av hvor maten produseres. Det må utredes hvordan man bedre kan legge til rette for renovering, etablering og gjenetablering av lokalkjøkken.

Tidlig innsats hindrer at sykdommer forverrer seg, og at helseplager vokser seg store og gjør det vanskelig å mestre hverdagen. Derfor er gode helsetjenester en viktig del av den nye reformen for eldre.

Vi vil i fremtiden få flere eldre og flere eldre med demens. Vi vil kjempe for at eldre som har kommet i den situasjonen at de har behov for sykehjemsplass, også skal ha en rett på det, i likhet med andre lovfestede rettigheter i samfunnets velferdsordninger.

 • Det skal være trygt og godt å bli eldre i Karmøy kommune.
 • Eldre skal få leve livet sitt slik de selv ønsker.
 • Den hjemmebaserte omsorgen må styrkes slik at flere får oppfylt ønsket om å bo hjemme i trygghet så lenge de kan.
 • Ansatte i sykehjem, hjemmehjelptjeneste osv, skal ha riktig og oppdatert kompetanse.
 • Ansatte som skal arbeide innen pleie ved våre sykehjem, skal kunne kommunisere på et forståelig norsk.
 • Tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser i hver sone (nærhetsprinsippet).
 • Ektepar som ønsker det, skal ha anledning til å bo sammen på sykehjem.
 • Dobbeltrom skal ikke benyttes for eldre som har langtidsopphold på sykehjem.
 • Sørge for god informasjon om ordningen med BPA- ordningen (Brukerstyrt Personlig Assistent), og se til at denne fungerer på en best mulig måte.
 • Fortsatt legevakt i Karmøy Åkra/Vea.
 • Alle byer i Karmøy skal ha helsestasjon / Legesenter.
 • Prøve ut ordningen med «Erfaringskonsulenter», noe som andre kommuner har gjort.
 • Utrede muligheten for å bringe kjøkkendriften tilbake til de ulike institusjonene i kommunen.
 • Oppstart planlegging av Seniorlandsbyen på Spanne, evt kombinert med tiltak ved Norheim sjukeheim.
 • Sykehjem i Skudeneshavn skal reetableres.
 • Vi skal fortsette utbygging av omsorgsboliger.

SKOLE / OPPVEKST

Alle skal ha rett til gode, verdige og trygge oppvekst- og leveforhold i hele sitt livsløp.

Det skal være et spesielt fokus på oppvekstvillkårene til barn og unge/ungdom i den viktige første fasen av deres liv.

I skolen skal det være et sterkt fokus på trivsel og læring/mestring, samt at den enkelte elev blir sett.

Karmøy kommune skal ha nullvisjon for mobbing, og dette skal være et gjennomgående tema.

Lærernes kunnskaper må utnyttes fullt ut til beste for skolens elever.

Det skal tilbys leksehjelp i barneskolen. Fra 5. til 7. klasse skal de som gir leksehjelp fortrinnsvis ha pedagogisk utdannelse.

 • Alle skal ha rett til gode, verdige og trygge oppvekst- og leveforhold i hele sitt livsløp.
 • Holde sterkt fokus på trivsel og læring/mestring i skole/barnehage, samt at den enkelte elev blir sett.
 • Legge til rette for at moderne hjelpemidler tas i bruk i undervisningen slik at eleven lærer å bruke moderne hjelpemidler som benyttes ellers i samfunnet.
 • Nullvisjon for mobbing, og dette skal være et gjennomgående tema.
 • Lærernes kunnskaper må utnyttes fullt ut til beste for skolens elever.
 • Fra 5. til 7. klasse skal de som gir leksehjelp fortrinnsvis ha pedagogisk utdannelse.
 • Kommunen skal aktivt kvalitetssikre at undervisningen får en ønsket effekt for elevene.
 • Det skal legges til rette for svømmeopplæring for alle i skolen.
 • Det skal planlegges for nye skoler på Åkra, Vea, og Kolnes.

INFRASTRUKTUR / KOMMUNIKASJON

Et fullt utbygd veinett som binder kommunen sammen på en effektiv, sikker og miljøvennlig måte, vil utgjøre grunnstammen i kommunens totale infrastruktur for person- og godstransport, supplert med kyst-/skipsfart og luftfart. En sammenhengende plan for fylkes- og kommunevei-nettet må omfatte knutepunkter for tettest mulig samhandling mellom alle transportformer.

Vår nasjon er en av de aller rikeste i verden, noe som i vesentlig grad er takket vår oljevirksomhet. Vi ønsker at våre veier (både riksveier og fylkesveier) skal utbygges fullt ut over statsbudsjettet gjennom bruk av oljefondet i stedet for ved hjelp av bompenger. Vi vil arbeide for å påvirke sentrale beslutningstakere for å erstatte bompenger med annen finansiering av veiutbygging.

Vi vil bygge ut kommunen med tjenlig og moderne infrastruktur (skoler, sykehjem, veier, etc).

Vi vil arbeide for en snarlig utbygging av ny effektiv hovedvei i Karmøy kommune for å legge til rette for at det også i fremtiden skal være trygt å ferdes på våre veier for alle innbyggere samt at det skal være attraktivt å etablere bedrifter med nye arbeidsplasser i vår kommune. Utbyggingen skal foretas på en slik måte at den ivaretar et helhetsperspektiv innen planlegging av infrastrukturutbygging.

Karmøylista støtter snarlig igangsetting av veiparsellen Åkra Sør-Veakrossen som første delprosjekt i ny hovedvei på Karmøy i Haugalandspakken.

Vi vil arbeide for å få igangsatt bygging av ny Kolnes-vei (fra Kolnes/Skre til Ørpetveitkrysset) snarest, slik at vi får satt i gang allerede regulert boligbygging på Kolnes.

Vi vil sørge for at ny infrastruktur bygges med mest mulig tilnærmet vedlikeholdsfrie materialer.

Karmøylista vil:

 • Bygge ut kommunen med tjenlig og moderne infrastruktur (veier, skoler, sykehjem, etc).
 • Ta igjen etterslep på vedlikehold av kommunale veier.
 • Arbeide for å få igangsatt bygging av ny Eikjevei (fra Kolnes/Skre til Ørpetveitkrysset).
 • Snarlig oppstart av utbygging av boliger på arealer som er avsatt til dette i kommuneplanen på Kolnes.
 • Arbeide for å få ny adkomst til boligområder og hytteområder i Røyksund (Røyksundvegen).
 • Igangsette bygging av ny veg Åkra Sør – Veakrossen (omkjøringsvegen).
 • Igangsette bygging av gang/sykkelveg (siste biten mot Skudeneshavn).
 • Tilrettelegge for utbygging av kommunale hustomter i alle soner i kommunen.
 • Vudere Vann- avløpsutbygging i området Mannes – Sæveland – Tjøsvoll Vest, samt utbedring av vei i dette området.
 • Bygging av ny skole på Åkra og Vea.
 • Se bygging av ny skole på Kolnes sammen med oppstart boligutbygging på Kolnes.
 • Erverve eiendomsrett til arealene på hovedkaien i Kopervik fra Karmsund Havn, evt sammen med private interesser for å utvikle dette området til en ny attraktiv bydel i Kopervik, jfr kommunedelplan for Kopervik.

KULTUR / IDRETT / FRITID

Vi ønsker Karmøy skal være en kulturkommune og vil stimulere til opplæring i ulike former for kulturelle uttrykk.

Vi vil stimulere til at barn og unge oppdager gledene ved et positivt friluftsliv, som kan ha mange former for tiltak. Vi tror dette vil medvirke til å gi den enkelte god ballast videre i livet.

Vi vil legge til rette for at det skal bygges turveier med lys i alle soner, noe som fremmer folkehelsen.

Vi vil at alle idretter skal behandles likt med hensyn til å legge til rette for at de kan utøve sin idrett innen vår kommune på det nivå som en ønsker.

Vi ønsker å ta vare på vår historie gjennom museal virksomhet, som for eksempel Avaldsnesprosjektet, Visnes gruvemuseum, museet i Melandsgården i Skudeneshavn, Fiskerimuseet osv. Vi vil medvirke til at det tilrettelegges godt for evt økt turisme til slike steder og til kommunen generelt.

 • Stimulere til opplæring i ulike former for kulturelle uttrykk.
 • Stimulere til at barn og unge oppdager gledene ved et positivt friluftsliv.
 • Bygging av turveier med lys i alle soner.
 • Alle idretter skal behandles likt.
 • Bidra til snarlig utbygging av Fjord Motorpark på Helganes.
 • Støtte opp om museene våre som tar vare på vår historiske kulturarv og identitet.
 • Tilrettelegge for turisme og markedsføring av vår kommune.
 • Tilrettelegge for fritidstilbud i byene og bygdene i kommunen.
 • Vurdere bygging av kulturhus for Karmøy kommune, og vi viser i denne sammenheng til rapport fra en egen utredningsgruppe som ble opprettet for dette i 2018.

RUS OG PSYKISK HELSE

Omfanget av innbyggere i Karmøy som blir rammet av rusavhengighet og psykiske lidelser vil øke i årene som kommer. Karmøylista mener derfor at kommunen må styrke tjenestetilbudet til denne gruppen.
Brukeren skal være i fokus, og personalressurser og kompetanse skal utvikles på en god måte ut fra brukerbehovet. Psykisk helse og rus må ofte ses i sammenheng.
Karmøylista ønsker å fremme en bedre samhandling mellom bruker av tjenester, førstelinjetjenesten, helseforetak og pårørende samt brukerorganisasjoner.
Vårt mål er å sørge for at Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) blir fulgt opp i Karmøy.

Karmøylista vil:

 • Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
 • Brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg.
 • Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig.
 • Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapperat.
 • Økt bruker- og pårørendemedvirkining i tjenestetilbudet.
 • Tiltak rettet mot inkludering i arbeid, aktivitet og utdanningsløp.
 • Et tilfredsstillende tilbud i hele kommunen.
 • Vi vil støtte det gode humanitære arbeidet som Frivilligheten i Karmøy bidrar med.
 • Vi vil foreslå et obligatorisk ruskurs for elever i ungdomsskolen. Der bl.a. tidligere rusavhengige kan bidra med sin erfaring.
 • Erfaringskonsulenter må i langt større grad benyttes i kommunens arbeid innen rus og psykiatri.
 • Lavterskeltjenester med tilbud til de som fremdeles er rusmiddelavhengige.

FRIVILLIGHETEN

De frivillige organisasjonene har en stor og viktig plass i det norske samfunnet.

I vår kommune er det flere ulike frivillige organisasjoner som Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Sanitetsforening, sangkor, båtforeninger, speidere, musikkorps, etc.

Vår velferdsmodell er bygget på betydelig innsats fra de frivillige organisasjonene for å få velferdsmodellen til å fungere så godt som den gjør i dag.

Vi ønsker å styrke de frivillige organisasjonenes innsats ved å legge godt til rette for deres drift, herunder kommunale økonomiske bidrag.

 • Styrking av de frivillige organisasjonenes innsats gjennom god samhandling.
 • Vi skal ta imot initiativ fra frivillige organisasjoner med respekt og en JA-holdning til initiativ.
 • Innspill fra frivillige organisasjoner skal få rask behandling.
 • Fortsette med ordningen med frivillighetskoordinator.

LOKALT SELVSTYRE

Vi mener at innbyggerne skal ha rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer slik det er også er fastsatt i §49 i Grunnloven. Karmøylista har respekt for intensjonene i denne paragrafen i Grunnloven, da det er på denne måten at innbyggerne gis følelsen av å delta i demokratiske avgjørelser.

Vi tror at Karmøy sine innbyggere selv vet «hvor skoen trykker» og er også best i stand til å vurdere hva som vil tjene interessene til Karmøy sin befolkning på en god måte.

Lokalt selvstyre vil bevisstgjøre innbyggerne om deres rettigheter som innbyggere i vår kommune.

Mange av kommunens innbyggere har en eller flere ganger i sitt liv søknader inne hos kommunen om f.eks. byggetiltak etter Plan- og bygningsloven, Delingsloven osv. I slike tilfeller skal kommunen innta en JA-holdning til søknader, dersom det ikke er uttrykkelig klart av lov- og forskriftsverk at tiltaket er i strid med loven. I mange tilfeller er det lagt opp til tolkningsskjønn i lovverket, og i slike tilfeller skal dette komme søkeren til gode.

Eksempler på JA-holdning er å være mer lempelig med f.eks. å benytte mulighetene for å bruke allerede oppførte naust for overnatting. Det er mange eksempler på hvor dette har vært et «stridstema» i Karmøy kommune.

 • Rett til å styre lokale anliggender gjennom folkevalgte organer, jfr §49 i Grunnloven.
 • Vi har respekt for at innbyggerne vet selv hvor «skoen trykker».
 • Lokalt selvstyre vil bevisstgjøre innbyggerne om deres rettigheter i demokratiske prosesser.
 • Ved behandling av saker etter lov, skal evt tolkningsskjønn primært komme i søkers favør.

TRYGGHET / FRIHET

Statens fremste oppgave er å trygge innbyggerne i landet. På samme måte skal kommunen gjøre tiltak som kommunen rår over for å trygge innbyggerne i kommunen.

 • Vi vil prioritere å arbeide for kriminalitetsbekjempelse.
 • Vi vil arbeide for å få tilstrekkelig med synlig politi som forebyggende tiltak mot kriminalitet.
 • Vi vil videreføre tidligere opprettet tverretatlig samarbeid og politiet for å forebygge kriminalitet.
 • Vi vil jobbe for å få endret loven, slik at personer ikke kan dømmes til erstatning for saker de er frikjent for.
 • Vi vil påse at Karmøy kommune har et effektivt apparat for varslingssaker når slike saker oppstår. Varslerne skal ha en trygghet for at det ikke reises «represalier» mot den som varsler.
 • Vi vil ha fokus på bekjempelse av bruk av narkotika og andre vanedannende rusmidler.
 • Vi vil ha et godt vern mot innføring av fremmede sykdommer og smitte til vårt land.
 • Vi vil arbeide under mottoet «Min frihet slutter der din frihet begynner».

DEMOKRATI / YTRINGSFRIHET

Vi mener folk flest kjenner best hvor skoen trykker i saker de er involvert i, og vi mener derfor at en i viktige saker for kommunen bør vurdere å sende saken ut på folkeavstemning blant innbyggerne for å høre innbyggernes syn på denne måten. Vi vil lytte til innbyggernes dom, og avhengig av antall innbyggere som har stemt ved folkeavstemningen, vil vi vurdere om resultatet skal være bestemmende for utfallet av saken.

§100 i Grunnloven regulerer menneskeretten som gjelder ytringsfrihet, og dette anses som en av de viktigste lovparagrafene i Grunnloven.

Vi vill hegne om ytringsfriheten, og arbeide for at det skal være en rett til å ytre seg i alle sammenheng slik Grunnloven fastslår.

EIENDOMSRETT

Karmøylista har stor respekt for den private eiendomsretten. Det er likevel noen ganger slik at en må veie eiendomsretten opp mot viktige samfunnsmessige tiltak, og dersom en ikke får løst eiendomserverv frivillig, kan det bli aktuelt å nytte ekspropriasjonsadgangen, i tråd med lovregler som regulerer disse forhold. Det er samtidig en klar forutsetning at det skal betales markedspris for den eiendom som blir ervervet gjennom ekspropriasjon.

RELIGIONSFRIHET

Vi bygger vår politikk på Norges Grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier, og forholder oss til menneskerettighetene som er nedfelt i Grunnloven.

VALGFRIHET

Vi arbeider for at den enkelte person skal ha anledning til selv å gjøre sine egne valg i ulike situasjoner. Det forutsetter imidlertid at de valg den enkelte tar ikke har som resultat at konsekvensene går ut over andres rett til å treffe egne valg.

Vi ønsker å unngå monopol på velferdstjenester.

Valgfrihet fremmer sunn konkurranse og utvikling av tjenestetilbud.

ØKONOMI

Vi vil arbeide for at Karmøy kommune skal ha en sunn økonomi, som gjør kommunen i stand til å ta nye valg når situasjonen tilsier det.

Vi mener at innbyggernes bolig ikke skal være et skatteobjekt, og vil således arbeide for at eiendomsskatten på boliger gradvis skal utgå som finansieringskilde for kommunale tiltak.

MILJØ OG KLIMA

Vi vil ta vare på vårt miljø ved å hindre forurensning, samt legge til rette for mest mulig skånsom utbygging av nye tiltak.

ENERGI

Vi mener vannkraft er den naturlige energiformen å bygge ut i vårt land som har naturgitte forhold for dette, og at det er denne energiformen vi bør satse på fremfor vindturbiner.

Vi vil være åpne for å forske videre på havvind og bølgekraft samt å forske på hittil nye ukjente energiformer.

 • Vannkraft må fortsatt være vår foretrukne energikilde
 • Naturen vår på land bør ikke bygges ned av vindturbinparker